Strategie je střednědobým koncepčním dokumentem, nástrojem příspívajícím k efektivnímu plánování široké škály procesů, v tomto případě cyklodopravy. Spočívá v podrobné analýze výchozího stavu, s jejíž pomocí je poté stanovena vize popisující ideální plánovaný stav. Na základě této vize jsou definovány hlavní a dílčí cíle, jejichž naplnění umožní dosáhnout konečného plánovaného stavu, který je již znám díky předchozímu stanovení vize. Cíle jsou nakonec rozděleny na jednotlivé projekty, jejichž prostřednictvím bude strategických cílů dosaženo.

Tento dokument se zabývá rozvojem cyklostezek v mikroregionu Nový Dvůr a je tématicky rozdělen na 3 části, které se postupně zabývají vyhodnocením výchozího stavu v oblasti cyklodopravy a prověřením možností rozvoje cyklistické infrastruktury na území obce, stanovením hlavních priorit rozvoje a prostředků, kterými jich bude dosaženo.

Analytická část se úvodem zabývá zjištěním a vyhodnocením výchozího stavu v oblasti nejen cyklodopravy, ale také geografie, demografie a celkové dopravní situace. Jejím stěžejním výstupem jsou, kromě samotného textu, prostorová data pro GIS (geografický informační systém). Tato data jsou ve formátu ESRI shapefile a obsahují objekty cyklostezek a jejich příslušenství včetně vybraných popisných informací.

Návrhová část vychází ze skutečností zjištěných prostřednictvím analytické části a individuálních rozhovorů se starosty jednotlivých obcí mikroregionu. Zabývá se nalezením vhodných strategických cílů pro další rozvoj cyklodopravy na území mikroregionu a stanovením opatření, respektive jednotlivých projektů pro dosažení vize.

Implementační část nakonec stanoví konkrétní rozsah jednotlivých projektů, cílový stav, kterého by jejich prostřednictvím mělo být dosaženo, návrh harmonogramu jejich realizace a odhad jejich finanční náročnosti.

Celý dokument strategie ke stažení ve formátu PDF.